Projekty

Hlavní činností ČRA je příprava a realizace dvoustranných rozvojových projektů mezi Českou republikou a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR. Na tomto místě můžete sledovat jednotlivé probíhající projekty ČRA podle zemí a sektorů.

Kromě klasické bilaterální projektové spolupráce v zahraničí ČRA realizuje prostřednictvím veřejných zakázek, dotačních výběrových řízení a rozpočtových opatření projekty v rámci Zapojení soukromého sektoru do ZRS, tuzemskou projektovou spolupráci, trilaterální projektovou spolupráci a program Vysílání učitelů v gesci ČRA.

V neposlední řadě ČRA podporuje také program Vysílání expertů.

DVOUSTRANNÉ PROJEKTY ZRS ČR:

Dvoustranné projekty ZRS ČR dle zemí

Programové země

Projektové země

Mimořádná pomoc

Phase-out země  

Afghánistán

Bosna a Hercegovina

Etiopie

Moldavsko

Mongolsko

Gruzie

Kambodža

Kosovo

Palestina

Srbsko

Zambie

Ukrajina

Angola

Jemen

Vietnam

 Dvoustranné projekty ZRS ČR dle sektorů

Voda a sanitace

Obecná ochrana životního prostředí

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Připravenost a prevence katastrof

Ostatní sociální infrastruktura a služby, populační politika

Státní správa a občanská společnost

Vzdělávání

Zdravotnictví

Výroba a dodávky energie

Obchod a další služby

Nerostné zdroje a těžba

DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY V GESCI ČRA:
 

Zapojení soukromého sektoru do ZRS

Soukromý sektor má v mezinárodním rozvoj nezastupitelnou roli. Přináší místním lidem nové příležitosti, předává potřebné know-how a přispívá k zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích. Zahraniční rozvojová spolupráce také představuje příležitost i pro český soukromý sektor a nabízí českým firmám možnost expanze na nové trhy – navíc ve společensky prospěšných projektech. Český soukromý sektor je aktivně zapojený do rozvojových aktivit ČR prostřednictvím dotací a veřejných zakázek, specificky také skrze Program studie proveditelnosti a od roku 2015 i prostřednictvím Programu rozvojového partnerství.

Tuzemská projektová spolupráce

Tuzemské projekty působící přímo v ČR se zaměřují zejména na oblast globálního rozvojového vzdělávání a šíření osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci. ČRA také podporuje posilování kapacit neziskových organizací, platforem a aktivity českých krajů a obcí v partnerských zemích, působí zahraniční rozvojová spolupráce ČR.

Trilaterální projektová spolupráce

Česká rozvojová agentura každoročně financuje projekty trojstranné neboli trilaterální spolupráce, a to v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Podmínkou tohoto dotačního titulu je vždy spolufinancování projektu z jiného zdroje – například Evropskou komisí – minimálně ve výši 50% celkových nákladů projektu.

 Program Vysílání učitelů

                                                                                                                                  

Cílem programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v programových a prioritních zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Projekty se zaměřují na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do VŠ výuky) v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů, kteří následně působí přímo v partnerských institucích a realizujít výuku a vědeckou práci s cílem zvýšit odbornost a kvalitu VŠ studia v partnerských zemích.

Program Vysílání expertů

                                                                                                                                  

Cílem tohoto nástroje ZRS ČR je sdílení českých zkušeností a znalostí získaných v období transformace, tedy přechodu státu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, zasazenou do demokratického systému. Tyto transformační zkušenosti jsou v kontextu EU chápány jako komparativní výhoda a specifická zkušenost průřezově v různých sektorech ekonomiky a veřejné správy (justice, privatizace, změna daňového systému, budování tržního systému, decentralizace, likvidace ekologických škod minulých období, atd.), která může být předávána partnerským zemím, zejména těm s podobným politickým vývojem.

TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura