Partneři ZRS ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Na základě kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších úprav) je Ministerstvo zahraničních věcí ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou spolupráci a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra rovněž koordinuje poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí.

Do náplně Ministerstva zahraničních věcí ČR patří:

  • Koordinace přípravy a předkládání koncepce zahraniční rozvojové pomoci, včetně stanovení teritoriálních a sektorových priorit a výhledu objemu a struktury financí na její poskytování.
  • Sestavování a předkládání ročních plánů projektů a současně předkládání výročních hodnotících zpráv vládě ČR na základě podkladů gestorů a realizátorů.
  • Projednávání dohod a spolupráce s přijímajícími zeměmi, koordinace rozvojových aktivit s EU, OECD a dalšími mezinárodními institucemi.
  • Poskytování informací a popularizace české zahraniční rozvojové spolupráce, včetně statistického výkaznictví.

Implementační agenturou pro plnění úkolů v  oblasti zahraniční rozvojové spolupráce je pak od 1. ledna 2008 Česká rozvojová agentura.


Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci vznikla k 1. lednu 2008 jako meziresortní koordinační orgán dle usnesení vlády ČR č. 1439 z 19. prosince 2007. Jejím posláním je zajišťovat koordinaci a koherenci zahraniční rozvojové spolupráce a připravovat doporučení ministru zahraničních věcí, který je z kompetenčního zákona za tuto oblast odpovědný vůči vládě. Rada se vyjadřuje ke všem zásadním dokumentům v oblasti rozvojové spolupráce, zejména pak těm, které jsou ministrem zahraničních věcí předkládány vládě. Orgány státní správy, jejichž zástupci tvoří Radu, stejně jako pravidla jejího fungování, jsou definovány Statutem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (nové okno).

Radu tvoří má 15 členů, v čele s předsedou, kterým je zpravidla věcně příslušný náměstek ministra zahraničních věcí. Dalšími členy Rady jsou po jednom zástupci z Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany, Úřadu vlády - Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého statistického úřadu. Přidruženými členy Rady jsou zástupce České rozvojové agentury a dále po jednom zástupci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Přidružení členové Rady se účastní zasedání Rady s hlasem poradním.


České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS

České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích založily tři velké asociace - Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu - speciálně zaměřenou neziskovou organizaci - Platformu podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Platforma hledá aktivní členy, kteří mají zájem o účast v rozvojových projektech i práci v expertních týmech Platformy i v národní Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.


Akademický sektor

V současné době mohou zájemci o rozvojovou problematiku navštěvovat studijní programy mimo jiné na České zemědělské univerzitě v PrazeMasarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého v OlomouciVysoké škole ekonomické v PrazeZápadočeské univerzitě v Plzni

Letní škola rozvojové spolupráce je vzdělávací projekt určený pro studenty. Byl založen Centrem interdisciplinárních studií UP (dnešní  Katedra rozvojových studií) a Rozvojovým střediskem (dnešní ČRA). ČRA projekt dlouhodobě podporuje.


Spolupráce s ostatními dárci


EUNIDA

Od roku 2013 má ČRA statut pozorovatele v rámci generálního shromáždění EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies).


Austrian Development Agency

ČRA spolupracuje s Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA). viz Memorandum o porozumění z 5. listopadu 2013.


Practitoners' Network for European Development Cooperation

ČRA  je členem otevřené platformy Practitoners' Network for European Development Cooperation, která slouží k předávání zkušeností, harmonizaci a koordinaci mezi evropskými realizátory rozvojových projektů.


USAID a SIDA

Od roku 2011 ČRA aktivně spolupracuje s Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID)Švédskou agenturou pro rozvoj (Sida) v Bosně a Hercegovině.


TisknoutRSS

© 2009 Česká rozvojová agentura