Nové dotace + výsledky

Česká rozvojová agentura (ČRA) realizuje od roku 2010 dotační výběrová řízení na projekty Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) nestátním neziskovým organizacím (NNO) a dalším oprávněným subjektům v České republice. Dotace jsou zaměřené na zahraniční bilaterální rozvojové projekty, zejména v sektorech vzdělávání, zdravotnictví, sociální infrastruktury a služeb, zemědělství, vodních zdrojů a sanitace a od roku 2011 na projekty realizované v tuzemsku a na projekty trilaterální spolupráce.

Proces přidělování dotací

Samotnému vyhlášení výběrového řízení předchází schválení usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro nadcházející rok. Následně jsouvýběrová řízení vyhlášena veřejně na webu ČRA.

Vyhlášení výběrového řízení předchází seminář ČRA pro potenciální žadatele o dotaci (září příslušného roku). Potencionální žadatelé jsou informováni o aktuálním vyhlášení, změnách, podmínkách přihlášení k výběrovému řízení, alokovaných zdrojích na jednotlivé dotační tituly a závazných termínech.

Termín ukončení příjmu žádostí o dotaci je závazný a projekty doručené po termínu již nejsou zařazeny do výběrového řízení. Po uplynutí termínu je ustanovena obálková komise (sestávající z nejméně dvou zástupců ČRA) posuzující došlé žádosti z formálního hlediska. Projekty, které splní všechny požadavky, jsou postoupeny hodnotící komisi k hodnocení.

Hodnotící komise se sestává z předsedy komise a členů. Pro jmenování členů mimo ČRA je osloven zastupitelský úřad v zemi realizace, Odbor rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, případně další resorty či experti. Hodnocení probíhá na základě hodnotících kritérií určených textem vyhlášení dotace.

Výsledek hodnotící komise je v předem určeném termínu vyhlášen na webu ČRA, která má možnost podmínit přidělení dotace vypořádáním připomínek hodnotící komise.

Víceleté projekty v dalších letech svojí realizace podávají do výběrového řízení pouze tyto dokumenty:

 • žádost o přidělení dotace na konkrétní rok
 • rozpočet na konkrétní rok
 • tabulka výstupů a aktivit na konkrétní rok
 • soupis případných změn v projektu

Náležitosti žádosti o přesun finančních prostředků do 15. 11. 2016

 • Identifikační údaje projektu – název, číslo rozhodnutí, částka dotace. 
 • Žádost o změnu – dopis, ve kterém realizátor projektu popíše plánované změny a přesuny finančních prostředků (kolik a z jaké kapitoly kam se přesunuje), případně popis změn aktivit. Dále uvede důvod těchto změn, jak změna ovlivní projekt či prospěje jeho cíli.
 • Žádost (dopis) musí být podepsána statutárním zástupcem organizace a adresována řediteli ČRA.
 • Rozpočet s vyznačenými změnami (např. barevně označit položky, kde dochází k přesunu), kde je zachována částka dotace (pokud není součástí změny vrácení části dotace). V případě revize rozpočtu je nutno kromě změny ve sloupci celkových nákladů upravit i sloupce počet jednotek a jednotková cena, aby řádky matematicky souhlasily.
 • Tabulka aktivit s označenými změnami.
 • Vše zaslat fyzicky řediteli ČRA a elektronicky na e-mailovou adresu toulova@czda.cz.
 • Proces vydání změnového rozhodnutí se už dále shoduje s vydáním původního rozhodnutí o přidělení dotace.

Roční (závěrečná) zpráva za realizaci dotačního projektu - 

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli a zastupitelskému úřadu ČR v zemi příjemce (u projektů realizovaných v zahraničí) roční (závěrečnou) zprávu nejpozději do 15. 2. příslušného rokudle rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součástí zprávy je finanční zpráva, formulář roční (závěrečné) zprávy a narativní část dle osnovy roční (závěrečné) zprávy. Všechny formuláře jsou ke stažení mezi dokumenty v pravé části této stránky.

Průběžná zpráva za 1. etapu/období realizace dotačního projektu

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli a zastupitelskému úřadu ČR v zemi příjemce průběžnou zprávu za 1. etapu/období realizace projektu (tj. od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016) do 31. 7. 2016 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace. Všechny formuláře jsou ke stažení mezi dokumenty v pravé části této stránky.

Od června 2016 mají realizátoři projektů ZRS ČR k dispozici nový formulář pro Průběžnou zprávu o realizaci projektu ZRS, který je závazný pro reportování již za první pololetí roku 2016, a to pro veškeré víceleté bilaterální projekty ZRS ČR.

(Pro tuzemské a trilaterální projekty lze využít stávající formuláře. Všechny formuláře jsou ke stažení v pravé části této stránky.)

V případě dotazů k novému formuláři Průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS mohou realizátoři průběžně kontaktovat experty ČRA, se kterými dané projekty řeší.


Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrová řízení pro dotační titul pro rok 2017 "Podpora trojstranných projektů českých subjektů"

POZOR změna termínu odevzdání projektů k DT ''Nastavení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii'' !!!

POZOR změna termínu odevzdání projektů k DT "Nastavení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ - Projekty na čekací listině

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Jedná se o projekty, které byli po 2. kole výběrového řízení umístěny na čekací listinu.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu ''Rozvoj sociálních služeb a občanské společnosti v Moldavské republice''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Rozvoj sociálních služeb a občanské společnosti v Moldavské republice".

Vyhlášení dotačních výběrových řízení pro tuzemské dotační tituly pro rok 2017

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrová řízení pro tyto tuzemské dotační tituly pro rok 2017

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Rozvoj sociálních služeb a občanské společnosti v Moldavské republice''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Rozvoj sociálních služeb a občanské společnosti v Moldavské republice".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Nastavení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Nastavení strategie pro zlepšení kvality zdravotní péče v Gruzii".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu ''Podpora sociálních služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v Kambodži“.

Posunutí vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v Kambodži“

ČRA oznamuje, že byl termín vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v Kambodži“ posunut na pátek 1. 7. 2016.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu ''Podpora projektů trojstranných subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Podpora projektů trojstranných subjektů“.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině“.

Posunutí vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině“

ČRA oznamuje, že byl termín vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu „Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině“ posunut na pátek 3. 6. 2016.

Opětovné vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora sociálních služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura opětovně vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Podpora sociálních služeb v Kambodži"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu ''Podpora sociálních služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb v Kambodži."

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora sociálních služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Podpora sociálních služeb v Kambodži"

ČEKACÍ LISTINA - ROZHODNUTÍ

ČRA oznamuje, že v rámci výběrového řízení na tuzemské dotační tituly na rok 2016 BUDOU podpořeny projekty, které se umístily na tzv. čekací lsitině (ve vyhlášení s poznámkou "Dotaci přidělit v závislosti na disponibilních zdrojích ČRA).

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích."

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu matek a dětí v populaci obyvatel Konso Special Woreda, SNNPR, Etiopie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu matek a dětí v populaci obyvatel Konso Special Woreda, SNNPR, Etiopie."

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci dotačního titulu ''Podpora sociálně ohrožených dětí v severním Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora sociálně ohrožených dětí v severním Kosovu."

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu."

Vyhlášení výsledků I. kola dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci tuzemských dotačních titulů

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci tuzemských dotačních titulů

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora sociálně ohrožených dětí v Severním Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Podpora sociálně ohrožených dětí v Severním Kosovu"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Zlepšení dostupnosti a kvality tehnického a učňovského vzdělávání v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení dostupnosti a kvality tehnického a učňovského vzdělávání v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie.“

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  "Podpora sociální inkluze marginalizovaných komunit v Kosovu"

Vyhlášení dotačního výběrového řízení pro ''Program studie proveditelnosti''

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci podpory de minimis pro „Program studie proveditelnosti“ pro rok 2016.

Vyhlášení dotačního výběrového řízení pro ''Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor'' pro rok 2016

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci podpory de minimis pro „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ pro rok 2016.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie ''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie.“

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Pilotní projekt holistického územního managementu v SNNPR, Etiopie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu „Pilotní projekt holistického územního managementu v SNNPR, Etiopie.“

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích"

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „PODPORA KOMUNITNÍHO HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI PRO ROZVOJ UDRŽITELNÉ OBŽIVY VE WOREDÁCH SENKURA A ALABA V SNNPR, ETIOPIE'".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Zlepšení dostupnosti a kvality technického a učňovského vzdělávání v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie'

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY TECHNICKÉHO A  UČŇOVSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V SEKTORU PRODUKCE KŮŽE, SNNPR, ETIOPIE'".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu matek a dětí v populaci obyvatel Konso Special Woreda, SNNPR, Etiopie'

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „ZKVALITNĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU MATEK A DĚTÍ V POPULACI OBYVATEL KONSO SPECIAL WOREDA, SNNPR, ETIOPIE'".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT 'Pilotní projekt holistického územního managementu v SNNPR, Etiopie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „PILOTNÍ PROJEKT HOLISTICKÉHO ÚZEMNÍHO MANAGEMENTU V SNNPR, ETIOPIE".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině II.''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu  „Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině II.".

Vyhlášení výběrového řízení ZÚ Phnom Penh v sektoru zdravotnictví

ZÚ Phnom Penh vyhlašuje výběrové řízení na realizátora projektu v oblasti zdravotnictví (výstavba a vybavení zařízení pro matky a děti v Koh Andeth Referral Hospital, Takeo Province, Kambodža).

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Partnerstvím k inkluzi''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu  „Partnerstvím k inkluzi".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „Podpora trojstranných projektů českých subjektů".

Vyhlášení dotačních výběrových řízení v rámci tuzemských dotačních titulů

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrová řízení v rámci tuzemských dotačních titulů.

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT „Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině II''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu  „Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině II".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT „Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu  „Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo''


Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo"

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Partnerstvím k inkluzi''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Partnerstvím k inkluzi" na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty pro rok 2015.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Rozvoj domácí péče v Moldavsku, region jih''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu „Rozvoj domácí péče v Moldavsku, region jih “

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU A NOVÉ PŘÍLOHY!!! Vyhlášení dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo, Gruzie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a  včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo, Gruzie" na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty pro rok 2015.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu „Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině “

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podppora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Podppora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku" na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty pro rok 2015.

Dodatek k výsledkům výběrového řízení v rámci DT ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů'' v roce 2015

Vzhledem k uvolnění dodatečných finančních prostředků na trilaterální dotační program podpoří ČRA všechny projekty, které se v hodnocení 2015  umístili na čekací listině.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT „Řízení a inventarizace lesa v Gruzii - chráněnná území v Tušsku“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu Řízení a inventarizace lesa v Gruzii - chráněnná území v Tušsku"

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT„Rozvoj domácí péče v Moldavsku, region Jih“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu Rozvoj domácí péče v Moldavsku, redion Jih" na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty pro rok 2015.


Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora organického zemědělství v Moldavsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu Podpora organického zemědělství v Moldavsku".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT „Zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra v Gruzii “

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu Zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra v Gruzii

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavsku'' II. kolo

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavsku"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora uplatňování práv nevidomých a prevence očních chorob v Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora uplatňování práv nevidomých a prevence očních chorob v Kosovu".

Vyhlášení výsledků pěti dotačních výběrových řízení v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015)

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky pěti dotačních výběrových řízení vážících se k propagaci Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR a ZRS Evropské unie v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015).

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Řízení a invertarizace lesa v Gruzii - chráněná území v Tušsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Řízení a invertarizace lesa v Gruzii - chráněná území v Tušsku".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Podpora organického zemědělství v Moldavsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Podpora organického zemědělství v Moldavsku“

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ II. kolo''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ II. kolo".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku“

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině“ II. kolo''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině“ II. kolo".

Vyhlášeno výběrové řízení v rámci dotačního titulu „ Zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra v Gruzii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu „Zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra v Gruzii“.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''.

Vyhlášení výsledků I. kola dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora šíření inkluzívního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora šíření inkluzívního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii".

Vyhlášení pěti dotačních výběrových řízení v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015)

Česká rozvojová agentura vyhlašuje pět dotačních výběrových řízení vážících se k propagaci ZRS ČR a ZRS EU v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015).

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Výstavba a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici Karat (Etiopie)''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Výstavba a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici Karat (Etiopie)".

Přesun vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích" je posunuto z původního termínu 31.3.2015 na 8.4.2015.

Děkujeme za pochopení

Poptávkové řízení ZÚ ČR v Kambodži (Phnom Penh) v sektorech zdravotnictví a vzdělávání

Zastupitelský úřad ČR v Kambodži (ZÚ Phnom Penh) vyhlašuje poptávkové řízení (call for proposals) na realizátory projektů v sektorech zdravotnictví a vzdělávání.

ZMĚNA PODMÍNEK II. KOLA - Vyhlášení výsledků I. kola dotačního výběrového řízení v rámci DT ''Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciálního vzdělávání na Ukrajině''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciálního vzdělávání na Ukrajině".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Podpora uplatňování práv nevidomých a prevence očních chorob v Kosovu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Podpora uplatňování práv nevidomých a prevence očních chorob v Kosovu".

POZOR ZMĚNA: Vyhlášení I. kola dotačního výběrového řízení ''Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje I. kolo dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora zavádění reforem a zvyšování odbornosti veřejné správy v oblasti terciárního vzdělávání na Ukrajině".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku (Gruzie)''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v  Tušsku (Gruzie)".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Výstavba a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici Karat (Etiopie)''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Výstavba a vybavení ubytovny pro lékaře při nemocnici Karat (Etiopie)".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora odborného vzdělávání v Etiopii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora odborného vzdělávání v Etiopii".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích".

Vyhlášení I. kola dotačního výběrového řízení ''Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje I. kolo dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii".

Vyhlášení dotačního výběrového řízení ''Podpora tradičního způsobu zemědělské výroby v Tušsku''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Podpora tradičního způsobu zemědělské výroby v  Tušsku".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích''''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora vzdělávání v Afghánistánu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora vzdělávání v Afghánistánu"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Využívání obnovitelných zdrojů na lokální úrovni v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Využívání obnovitelných zdrojů na lokální úrovni v Kambodži".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora zdravotnických služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora zdravotnických služeb v Kambodži".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu".

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v  rámci dotačního titulu "Podpora trojstranných projektů českých subjektů".

Žádost o nabídky na realizaci projektu školení lékařů v Kambodži.

V souvislosti s plánovanou realizací projektu podpory zvyšování odborných kvalit a kompetencí lékařů a středního zdravotnického personálu v Kambodži (provincie Takeo) poptává Česká rozvojová agentura (ČRA) nabídky českých subjektů na realizaci tohoto projektu. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Vyhlášení výsledků dotačních výběrových řízení v rámci tuzemských dotačních titulů na rok 2015

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačních výběrových řízení v rámci tuzemských dotačních titulů na rok 2015

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a krizového řízení''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu "Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a krizového řízení".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora odborného vzdělávání v Etiopii''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Podpora odborného vzdělávání v Etiopii".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora vzdělávání v Afghánistánu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Podpora vzdělávání v Afghánistánu".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora zdravotnických služeb v Kambodži''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu"Podpora zdravotnických služeb v Kambodži".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Využívání obnovitelných zdrojů na lokální úrovni v Kambodži'

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Využívání obnovitelných zdrojů na lokální úrovni v Kambodži".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a krizového řízení''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a krizového řízení". Více informací k dotačnímu výběrovému řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Vyhlášení dotačních výběrových řízení pro tuzemské dotační tituly pro rok 2015

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrová řízení pro tuzemské dotační tituly pro rok 2015.

Vyhlášení I. kola dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje I. kolo dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu:„Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů - vytvoření krizového centra''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů - vytvoření krizového centra"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu:„Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích"

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu ''ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V ZÁPADNÍ PROVINCII ZAMBIE''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v západní provincii Zambie".

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích“.

.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ČRA v rámci DT ''Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v zápaní provincii Zambie''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v zápaní provincii Zambie"

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení ''Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích''

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí - podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích"


UPOZORNĚNÍ na změnu termínu vyhlášení výsledků hodnotící komise v rámci dotačního titulu ''Evropský rok rozvoje 2015 - přípravná fáze''

Česká rozvojová agentura upozorňuje na změnu termínu vyhlášení výsledků hodnotící komise v rámci dotačního titulu "Evropský rok rozvoje 2015 - přípravná fáze" z původního termínu 9. 6. 2014 na 24. 6. 2014.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Evropský rok rozvoje 2015 – přípravná fáze (globální rozvojové vzdělávání a osvěta)“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu:„Evropský rok rozvoje 2015 – přípravná fáze (globální rozvojové vzdělávání a osvěta)“.

UPOZORNĚNÍ na změnu znění textu výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“

Česká rozvojová agentura upozorňuje na změnu znění textu výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Rozvoj kvalifikace osob poskytujících služby v oblasti sociální ochrany dětí a mládeže v Moldavské republice“.

Vyhlášení výsledků dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Rozvoj služeb domácí paliativní péče v Kosovu“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu: „Rozvoj služeb domácí paliativní péče v Kosovu“.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „ZVÝŠENÍ KVALITY PROCESU REINTEGRACE MOLDAVSKÝCH MIGRANTŮ – VYTVOŘENÍ KRIZOVÉHO CENTRA“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "„Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra".

UPOZORNĚNÍ na změnu termínu příjmu přihlášek projektů v rámci dotačního titulu Evropský rok rozvoje 2015 – přípravná fáze (globální rozvojové vzdělávání a osvěta)“

Česká rozvojová agentura upozorňuje na změnu termínu příjmu přihlášek projektů v dotačním výběrovém řízení v rámci dotačního titulu „Evropský rok rozvoje 2015 – přípravná fáze (globální rozvojové vzdělávání a osvěta)“.

Výsledky dotačního výběrového řízení v rámci dotačního titulu ''Podpora trojstranných projektů českých subjektů''

Do data uzávěrky příjmu projektů (II. kola) dne 4. 3. 2014 bylo vyhlašovateli doručeno celkem 50 žádostí (33 pokračujících + 17 nových žádostí).

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 – PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Evropský rok rozvoje 2015 – přípravná fáze (globální rozvojové vzdělávání a osvěta)“.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v rámci dotačního titulu „ROZVOJ SLUŽEB DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE V KOSOVU“

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výběrové řízení v rámci dotačního titulu "Rozvoj služeb domácí paliativní péče v Kosovu".

Tisknout
RSS

© 2009 Česká rozvojová agentura